grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Opinia ornitologiczna – remont dworzec PKP

Opinia ornitologiczna – remont dworzec PKP

Opinia ornitologiczna dotycząca występowania ptaków na terenie dworca kolejowego Poznań Garbary. Inwestor przed przystąpieniem do prac projektowych mających na celu remont dworca zlecił wykonanie opinii ornitologicznej.
Miejsce obserwacji ptaków podczas wykonywania opinii ornitologicznej.

Realizacja dotyczy przeprowadzenia opinii ornitologicznej dotyczącej występowania ptaków na terenie dworca kolejowego Poznań Garbary. Inwestor przed przystąpieniem do prac projektowych mających na celu remont dworca zlecił wykonanie opinii ornitologicznej.

4 cele, dla osiągnięcia których inwestor zlecił wykonanie opinii ornitologicznej:

1 Cel

określenie czy budynek dworca kolejowego Poznań Garbary jest wykorzystywany jako miejsce schronienie dla ptaków, jeśli tak to jakie gatunki, w jakiej liczebności występują oraz gdzie zlokalizowane są te miejsca;

2 Cel

określenie potencjalnych miejsc lęgowych, które mogłyby być zajęte przez ptaki przed rozpoczęciem prac remontowych na przedmiotowym budynku, dokładna lokalizacja tych miejsc;

3 Cel

zaproponowanie przez ornitologa optymalnych metod by zminimalizować ryzyko pokrywania się terminów zasiedlania przez zwierzęta przedmiotowego budynku z pracami;

4 Cel

konieczność ewentualnego zapewnienia ornitofaunie zastępczych miejsc lęgowych w ramach rekompensaty utraconych, które zostaną zniszczone podczas prac remontowych wraz z propozycją kompensacji przyrodniczej.

Ornitolog podczas pracy
Fot. Ornitolog podczas obserwacji ptaków. Fot. Ornitolog Poznań.

Sposób prowadzenia obserwacji ornitologicznych podczas sporządzania opinii ornitologicznej

Obserwacje ornitologiczna zostały przeprowadzone 3-krotnie:

  • w drugiej połowie czerwca,
  • w drugiej dekadzie sierpniu,
  • oraz na początku września

Jeśli podczas planowania dat kontroli ornitologicznych zaistniałaby potrzeba rezygnacji z jednej z tych kontroli, należałoby zastosować taką samą zasadę, jak w wypadku pominięcia wiosennych badań ornitologicznych. Ponieważ niektóre gatunki ptaków mogą znajdować się w budynkach przez cały rok, a także ustawicznie mogą zmieniać schronienia, bezwarunkowo dodatkowo szczegółowa kontrola powinna bezpośrednio poprzedzać lub towarzyszyć zabezpieczeniu wykrytych poprzednio szczelin i otworów mogących stanowić schronienie dla ptaków, albo pracom remontowym, jeśli byłoby prowadzone bez uprzedniego zabezpieczenia tych miejsc.

Ornitolog pracujący kamerą inspekcyjną.
Fot. Kamera inspekcyjna to narzędzie niezbędne do prawidłowego wykonania opinii ornitologicznej. Kamera inspekcyjna pozwala zajrzeć do miejsc niedostępnych gołym okiem. Fot. Ornitolog Poznań.

W trakcie wizji terenowej podczas wykonywania inwentaryzacji ornitologicznej nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, co podyktowane jest brakiem dogodnych miejsc do zakładania gniazd.

W trakcie wizji nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, co podyktowane było brakiem dogodnych miejsc do rozrodu. W związku z tym nie było konieczności zwracania się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydawanie zgód.

7 aktów prawnych, które chronią ptaki żyjące w ekosystemach miejskich. Należy o nich pamiętać podczas prowadzenia prac budowlanych

Przystępując do jakichkolwiek prac budowlanych lub remontowych, należy pamiętać, o przepisach prawa chroniących ptaki żyjące w budynkach.

Mają tu zastosowanie następujące przepisy:

1. Ustawa o ochronie zwierząt

z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2013 r., poz. 856 z późn. zm.);

2. Ustawa o ochronie przyrody

z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2015 r. ,poz. 1651 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348);

4. Ustawa prawo budowlane

z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2016 r. , poz. 290);

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks Karny

(Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.)

6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku

i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 (Dz.U. 2014 r., poz. 1789 z późn. zm.);

7. Ustawa prawo ochrony środowiska

z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2013 r. , poz. 1232 z późn. zm.).

Opinia ornitologiczna Poznań
Fot. Ornitolog Poznań. Żeby dostrzec ptaki oddalone na znaczne odległości ornitolog używa do obserwacji lunety. Luneta jest podstawowym narzędziem pracy każdego ornitologa.

Termomodernizacja i remonty budynków nie muszą oznaczać sprzeczności interesów człowieka i przyrody, jeżeli zostaną tylko zachowane pewne prawne aspekty, które koniecznie każdy wykonawca, a także inwestor powinien brać pod uwagę. Ogromne znaczenie ma tutaj ścisła współpraca inwestora z ekspertem ornitologiem, który posiada odpowiednią wiedzę prawną, jak również wie, jaki sposób wcielić ją w życie dla dobra chronionych gatunków ptaków.

Skontaktuj się z nami. Zespół Ornitolog Poznań pomoże w realizacji twojej inwestycji. Zachęcamy do bezpłatnych konsultacji oraz zapoznania się z pełną ofertą wykonania opinii ornitologicznej lub do bezpośredniego kontaktu http://www.ornitolog.poznan.pl/ornitolog-kontakt